TOIMITUSEHDOT
Siparila kuivikekutteri paali
Title

1. Toimitusehtojen noudattaminen

Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu, toimituksissa, joissa Siparila Oy (jäljempänä ”Myyjä”) toimittaa Ostajalle kuivikepurua. Toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa. Suullisten sopimusten kohdalla nämä Toimitusehdot saatetaan Ostajan tietoon kirjallisen tilausvahvistuksen toimittamisen yhteydessä.

2. Toimitustapa ja -ehto

Toimituslausekkeena noudatetaan TOP, Finnterm 2001- ehtoja, joiden mukaan toimitustapa on täysin autokuormin joko yhdistelmäajoneuvolla tai ns. nuppina. Toimituspaikkana on Ostajan vastaanottopiste.

Toimitettavan määrän määritys tapahtuu kuormaushetkellä joko ajoneuvon kuormatilavuuden perusteella tai kuormaajan kauhatilavuuden ja kuormattujen kauhamäärien kautta laskien. Ostaja osoittaa toimituspaikan tilatulle tuotteelle. Ostaja vastaa siitä, että kuorma voidaan purkaa välittömästi ja paikka on esteetön toimitukselle. Ensisijaisesti purkupaikan tulee sijaita ulkona. Kuitenkin Ostajan niin vaatiessa toimitus voidaan purkaa myös sisätiloihin. Tällöin mahdollisesti aiheutuvista vahingoista vastaa aina Ostaja. Mikäli purkua ei voida aloittaa 15 minuutin kuluttua kuorman saapumisesta, Myyjällä on oikeus veloittaa Ostajalta odotusajan korvaus. Odotusajan korvaus on 40 € jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.

Tilaus toimitetaan vain toimitusosoitteeseen, johon pääsee joko täysperävaunuyhdistelmällä tai ns. nuppiautolla (= ilman peräkärryä). Ostaja vastaa siitä, että tie on vähintään 4,0 metriä leveä ja vapaa-ajokorkeus on ainakin 5,0 metriä (ilman oksia) ja että tie kantaa raskaan kuljetuskaluston. Talvella lumi tulee olla aurattu ja tie hiekoitettu. Toimituksen edellytyksenä on, että Ostajan toimituspaikka on näissä ehdoissa mainittujen vaatimusten mukainen. Myyjä ei vastaa kuljetuksen mahdollisista tiestölle tai pihalle aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi tiestön painumisesta tai nurmikon vaurioitumisesta.

3. Hinnoittelu

Hinnoittelu perustuu Myyjän kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai osapuolten neuvottelemaan erilliseen sopimukseen. Hintojen määräytymisperusteet vaihtelevat ja Myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintoja kustannustasoa vastaavaksi. Tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevaa hinnastoa. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

4. Maksuehdot ja laskutus

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

5. Omistusoikeus ja vahingonvaara

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin kunnes kauppahinta on kokonaan
maksettu.
Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy Ostajalle, kun tilaus on toimitettu tämän ilmoittamalle toimituspaikalle.

6. Toimitus

Tuotteet toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmoitetun toimitusviikon mukaan. Tarkka toimitusajankohta (päivä ja kellonaika) sovitaan kuljetuksia hoitavan kuljetusliikkeen ja Ostajan kesken.
Pääsääntöisesti toimitukset ajetaan arkisin klo 6.00 – 20.00 välisenä aikana.

7. Toimituksen tarkastaminen, reklamaatio ja tuotteiden palautus

Toimituksen vastaanottamisen jälkeen asiakkaan on välittömästi tarkastettava toimitetun purun laatu suhteessa tuoteselosteeseen. Mikäli toimitettu puru ei vastaa tilausvahvistuksessa ja tuoteselosteessa
olevia tietoja, on tuotteessa virhe. Ostajan on ilmoitettava Myyjälle mahdollisista virheistä välittömästi.

Mikäli Ostaja ei ilmoita havaitsemastaan virheestä Myyjälle, menettää hän oikeuden vedota siihen myöhemmin. Samoin Ostaja menettää oikeuden esittää siihen perustuvia korvausvaatimuksia myöhemmin.

Ostajan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.
Jos Ostaja laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut Ostajan vastuulla
olevista seikoista.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajasuojalain mukaista peruuttamisoikeutta (KSL 6:14), koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16)

8. Ylivoimainen este

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamista, tai osittain purkaa toimitusvelvoite ylivoimaisen esteen vuoksi. Myyjä pidättää itselleen oikeuden ilman
korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamisen tai joko kokonaan tai osittain peruuttaa toimituksen ylivoimaisen esteen kuten sodan, kapinan, mellakan lakon, työsulun, myöhästyneiden tai
toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksessa tapahtuneiden vaurioiden, luonnonesteiden ja -mullistusten, tulipalon, liikennehäiriön, tietoliikennehäiriöiden,
energianjakelun keskeytyksen tai häiriön, tarttuvan taudin tai toisen samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai –vaikeuksien sattuessa. Myös Myyjän alihankkijaa kohdannut edellä
mainitun kaltainen este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, joka oikeuttaa ilman korvausvelvollisuutta joko siirtämään toimituksen suorittamisen tai joko kokoaan tai osittain peruuttamaan toimituksen.
Ylivoimaisesta esteestä ilmoitetaan Ostajalle välittömästi sen ilmettyä, mikäli se vaikuttaa toimitukseen.

9. Myyjän vastuu

Myyjän vastuu toimituksiin perustuvissa vaatimuksissa rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.
Myyjä ei vastaa tuotteen virheestä, jos se johtuu suoraan tai välillisesti Ostajan tuotteen vääränlaisesta käsittelystä, väärästä käyttötarkoituksesta tai siitä, että Ostaja käyttää purua tavalla, joka vaikuttaa
haitallisesti tuotteen ominaisuuksiin.

Kuluttajakaupassa virhetapauksessa sovelletaan tuotevastuulain ja kuluttajansuojalain pakottavia
säännöksiä.

10. Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

11. Mahdolliset erimielisyydet

Toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, riidat ratkaistaan lopullisesti vastaajan yleisen kotipaikan
käräjäoikeudessa.